Specjalizacje

 • doradztwo prawne oraz konsultacje
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentacja na każdym etapie postępowania karnego – postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym przed sądem II instancji
 • przygotowywanie zażaleń oraz sprzeciwów od wyroków nakazowych
 • sporządzanie wniosków w zakresie orzeczonych kar – odroczenie, zawieszenie, przerwa, przedterminowe zwolnienie
 • sporządzanie wniosków w zakresie dozoru elektronicznego
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna osobom poszkodowanym na skutek przestępstw
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa
 • ustanowienie, zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej,
 • przysposobienia
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
 • sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego
 • reprezentacja procesowa przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, (również przedprocesowa analiza roszczeń)
 • tworzenie i opiniowanie umów (np. umów: dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, pożyczki, zlecenia, darowizny, najmu, o dzieło, o świadczenie usług i inne)
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa własności i praw rzeczowych (zasiedzenia, ochrona posiadania, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, służebności/służebności przesyłu)
 • windykacja należności:
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych, prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych,
  • pomoc prawna dla dłużników (zarządzanie obciążającymi ich wierzytelnościami, negocjacje z wierzycielami, udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
 • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.
 • upadłość konsumencka
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • działu spadku
 • niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • dochodzenie roszczeń z zapisu i zapisu windykacyjnego
 • doradztwo prawne i konsultacje
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze i inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny
 • obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne w zakresie m.in.: prawa cywilnego, prawa handlowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa administracyjnego,
 • sporządzanie, opiniowanie, udział w negocjacji umów, w tym: umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, umów ramowych określających zasady współpracy kontrahentów,
 • przygotowywanie analiz prawnych i opinii,
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji
 • reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i sądowych
 • windykacja należności, w tym także prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, doradztwo co do sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji
 • reprezentacja poszkodowanych w sprawach odszkodowań za błędy lekarskie na etapie przedsądowym, przed prokuraturą i innymi sądami powszechnymi
 • reprezentacja lekarzy w postępowaniach przedsądowych, przed prokuraturą
  i przed sądami powszechnymi

Jeśli potrzebujesz pomocy

Zadzwoń lub napisz!